Encyklopedi

Alfred Bexelius: Sveriges justitieombudsman 1956-1972. Världskänd för sitt rättvisepatos, nit och skoningslösa bestraffning av maktmissbrukande myndigheter och övergrepp gentemot medborgare. Stod modell för många staters införande av myndighetsgranskande organ.

Alfred Nobel: Industrialist och mångmiljardär inom petroleum och petrokemisk industri, vars oljebolag utgjorde ett av de 4 största oljebolagen i världen. Exploaterade Baku i Azerbajdzjan 1870 där man hade 14 000 anställda. Familjen Nobel sålde majoriteten av sina aktier i bolaget i Baku till amerikanen John D. Rockefeller, Standard Oil, omkring år 1919-1920.

Allen Dulles: Advokat, f.d. CIA-boss, som varit frekvent anlitad av svenska finansoligarker i utrikessammanhang. Är den som skapade NATO:s nätverk Stay Behind.

Ansvariga: I princip okänt fenomen i Sverige. Om du som medborgare utsätts för det offentligas felaktigheter, förföljelser och brott har du enbart dig själv att skylla. I Sverige finns inga medborgare utan bara kunder, konsumenter. 

Arbetsmarknadens parter: Ett illa fungerande system som cementerades och permanentades 1906.

ATP: Pensionssystem som skrotades efter SAP:s avreglering av finansmarknaden, samt införandet av NPM, 1999-2003. Svenska staten (s) bestal alla medborgare födda efter 1937 på deras samtliga intjänade ATP-poäng.

Avfolkning: I Sverige sker det främst i s.k. glesbygd, genom indragen samhällsservice och genom kraftigt höjda avgifter och skatter på energi, bensin etc. 

Avfolkning i råvarutäta länder: Sker huvudsakligen genom av i-länderna introducerad svält, vattenbrist, smittspridning, s.k. landgrabbing, folkfördrivning, koncessionsrätter och det internationella syndikatet FN:s hållbarhetsinterventioner.   

Baron Edmond de Rothshild: År 1880 inledde B.E.d.Rothshild finansieringen av judisk kolonisering av Palestina via Rothshild Settlements. År 1899 utvidgades organisationen samt bytte namn till Palestine Jewish Colonisation Association (PICA). 1957 testamenterade James de Rothshild det totala innehavet av landområden samt delar av Syrien och Libanon till den Judiska Nationalfonden (grundad 1901). 

Baron Moses Haim Montefiori: Brittisk bankir med säte i City of London, sheriff, samt Nathan Mayer Rothschilds börsmäklare. Startade år 1824 tillsammans med Nathan Mayer Rothshild Alliance Assurance Company . Besökte Palestina redan 1827 i syfte att sondera terrängen för europeisk kolonisation. Bekantade sig med och uppvaktade Egyptens pascha i syfte att förvärva palestinska landområden. Min översättning från engelska nedan:
Redan i mitten av 1850-talet var de zionistiska planläggarnas och de så kallade filantropernas, som Montefiore, syfte att långsamt men successivt förvärva så mycket land i Palestina som möjligt till förmån för den judiska gruppen och de nyanlända judiska invandrarna. Naturligtvis kunde detta bara ske på bekostnad av undanträngningen av Palestinierna.   (The Zionist Projekt.uk)

The Rothshild Archive forum
The Rothshild Archive

Israelisk sedel med porträtt av
Moses Haim Montefiori
Israelisk sedel med porträtt av
Edmond de Rothschild
Israelisk sedel med porträtt av
Theodor HerzlCarl Lidbom: Högborgerlig jurist, sakkunnig, statsråd (SAP) och senare ambassadör i Frankrike. Spelade stor roll i utformningen av laglösheten i 1974 års regeringsform.

Cirkulär ekonomi: Kretsloppstanke, som går ut på att industrin tillhandahålls gratis råvara i form av din inlämning av papper, glas, metall, textil, kartong, porslin, plast etc. Återvinning i ett evigt kretslopp som medborgarna får betala men aldrig får betalt för. Se förpackningsinsamlingen samt återvinning.  

Dag Hammarskjöld: Inte den person som den officiella bilden försöker ge sken av. 
Kabinetssekreterare på svenska UD, departementslös minister med ansvar för Sveriges medverkande i Bretton Woods-systemet, IMF samt i skapandet av finansoligarkins organ EKSG (europeiska kol- och stålgemenskapen). I egenskap av FN:s generalsekreterare verkade Dag Hammarskjöld i princip som "vakthavande VD" för det svenska gruvsyndikatet LAMCO:s intressen i bla. Kongo och Liberia. Dag Hammarskjöld och FN spelade en avgörande roll i störtandet av den kongolesiska regeringen och premiärminister Patrice Lumumba och breddade därmed vägen för diktatorn Joseph Désiré Mobuto.

Demokratier: Inga, så vitt forskningen visar. Inget land är demokratiskt bara för att man hävdar det. 

Den historiska kompromissen: Konsolideringen av den finansiella och den historiska begynnande politiska folkmakten, till det imaginära koncensussamhället Sverige. Finansoligarkins makt över Sverige utformades så att den skulle framstå som "demokratisk", via skapandet av det s.k. trepartssystemet. Se under socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP). 

Det svenska imperiet: Består av Wallenbergs, SEB och Investor.

Det zionistiska projektet: Koloniseringen av Palestina och den etniska rensningen av ursprungsbefolkningen, araberna.

Energi: Kan aldrig ta slut då den är obegränsad. Kan ej heller "sparas" då summan av energi är konstant. 

Euro: Den europeiska unionens gemensamma valuta. Sverige har inte begärt något undantag gällande införandet av euron, så när Sverige uppfyller konvergenskriterierna (se nedan) avskaffas kronan och euron införs. Folkomröstningen 2003 skulle ge sken av att Sverige är en demokrati. Sanningen är och förblir att Sverige inte har något val gällande eurons införande.

Europeiska Unionen: Det snart 100-åriga bygget av en federal superstat.

FN: Internationellt syndikat med ett otal hängorganisationer inom vilka alla åtnjuter fullständig immunitet mot alla former av grov brottslighet, från folkmord till brott mot mänskliga rättigheter, statskupper, och krigsbrott. 
Doktorsavhandling som behandlar FN-immunitet för kriminella statstjänstemän: se nedan under immunitet.

FN-Organ: Se följande länk: FN-syndikatet

FN-parlament för globalt regerande: Är redan i vardande. Svenska politiker är en mycket starkt pådrivande kraft i frågan. Se världsparlamentets hemsida i FN här.

FN:s första miljökonferens: Hölls av finansoligarken Maurice Strong och Olof Palme (s) i Stockholm 1972. Dokument. Syftet var att inleda arbetet för såväl global ekonomisk som befolkningsmässig nolltillväxt samt avindustrialisering. Se även nedan under Sverker Åström samt återvinning.
Pris- och kartellnämnden anför att det på grund av marknadsstruktu­ren och ägandeförhållandena inom pappersinsamlingsbranschen finns risk för att konsumenterna inte tillgodoförs de intäkter som de rimligen borde få genom separeringen, samtidigt som förbrukarna får tillgång till billig råvara utan att behöva garantera att de färdiga produkterna förbilligas i motsvarande grad. 
Sidan 16 i: Regeringens proposition om återvinning och omhändertagande av avfall,1975:32

Filantrop: Personer tillhörande finansoligarkin, vilka i regel är kopplade till skatteflyende stiftelser (storbolag), bank- och finansväsendet som skänker nålpengar till nödlidande i syfte att framstå som godhjärtade. Ofta är dessa personer/stiftelser/ multinationella storbolag de direkta orsakerna till lidandet.

Finansoligarki: Min benämning av den internationella storfinansen, dess organisationer och nätverk.

Flykting: Förvanskat, förvridet och urvattnat begrepp som numer innebär alla som frivilligt eller ofrivilligt flyttar från ett land till ett annat. 

Flyktingläger: Högfrekvent företeelse framför allt på den afrikanska kontinenten sedan 1900-talets början. Används som permanent uppsamling av internflyktingar som fördrivits från sina hem och livsmiljöer p.g.a. våldsam exploatering av naturresurser, ofta via s.k. koncessionsrättigheter, och rena landstölder. 

Folke Bernadotte: FN:s medlare i Palestinafrågan. Bernadotte hade upprättat ett nytt förslag på en delningsplan som även omfattade ett antal grundprinciper. Dock hann han ej framlägga det nya förslaget då han timmarna före mördades av "Sternligan" med Yitzhak Shamir i spetsen. Folke Bernadottes andra förslag enligt kartan nedan.


  

Frihet: Odefinierbart begrepp. Innebär det frihet att eller frihet från?

Funktionshindrade: Har aldrig ansetts ha något som helst människovärde av den svenska staten utan ses enbart som en social, kulturell och ekonomisk belastning för samhället.
Partimaskinerna Alva och Gunnar Myrdahl (SAP) var mycket aktiva och pådrivande på eugenikens område.

Författningsdomstol: Saknas i Sverige. Ett införande av en svensk författningsdomstol skulle vara meningslös då den helt skulle sakna verkan. 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen: Ansvarar för insamling av medborgarnas  flerfaldigt betalade returmaterial som du lämnar till återvinning. Ägs av industrin.

Georg Branting: socialdemokrat, son till liberalen Hjalmar Branting (SAP). Startade år 1917 Svensk-Ryska Banken tillsammans med bolsjevikbankiren och vapenhandlaren Olof Aschberg.

Global Commission on Internet Governance (GCIG): Skapelse av World Economic Forum 2014 som har till uppgift att utforma vem/vilka som skall ha makt och kontroll över Internet samt styra övervakningen. Ordförande: Carl Bildt. 

Global uppvärmning: Fullkomligt normalt då klimatet förändras cykliskt. Värmen stiger alltid före ökningen av halten koldioxid. Det är vad som kallas en naturlag. De s.k. "klimatlarmen" är baserade på ren pseudovetenskap enbart i syfte att uppnå en politiskt fastställd agenda (21). Det handlar om en "grön agenda", d.v.s. en ekonomi som baseras på att eliminera koldioxid till förmån för omställning till s.k. "alternativa energikällor".

Glödlampa: Avger synligt ljus och värme. Förbjöds i EU efter att chefen för det svenska lobbyföretaget Diplomat PR med säte i Bryssel, Susanne Hammarström, för belysnings- och teknikindustrins räkning lobbat hårt i EU-kommissionen för ett förbud och införande av de bevisat hälso- och miljöfarliga lågenergilamporna.

Handelshögskolan/Stockholm Business School: En privat stiftelse grundad av en del av den svenska finansoligarkin, familjen Wallenberg. 

Hjalmar Branting: Tyskt ursprung, adlig härkomst (de Georgii, Appelbom), klasskamrat med kung Gustav V, släkt med familjen Wallenberg, välbärgad liberal politiker som blev SAP:s partiordförande 1907 och av kung Gustav V Adolf utsågs till svensk statsminister 1920. 

Immunitet: Se ovan under FN, samt doktorsavhandlingen: Immunity of Heads of State and State Officials for International Crimes. Ramona Pedretti, University of Lucerne (2014).
Online-exemplar här i FN:s Dag Hammarskjöldbibliotek. Kan beställas hos Lehmann Medias för 191.53 Euro (ca. 1 875 SEK). ISBN: 978-90-04-28776-1.

Information: Återfinns i t.ex. en tågtidtabell, ett matrecept, en telefonkatalog, en innehållsförteckning, en instruktion, en vägbeskrivning etc. Skall icke förväxlas med kunskap

Inte i skrift: SAP:s praxis från partiets start. Fenomenet är känt, omnämnt och dokumenterat av hela västvärldens politiska, militära och finansiella etablissemang. Alla överenskommelser dessa flockar emellan fick och får enbart ske muntligt. Om inget finns skriftligt kan inget heller läcka eller begäras ut som offentlig handling.

Internationella arbetsgivarorganisationen (IOE): FN-organ som etablerades 1920. Uppbyggt enligt det trepartssystem som råder i Sverige sedan 1906. Lokaliserat i den självständiga enklaven Genéve (även kallat Europas bankvalv).

Internationella arbets(tagar)organisationen (ILO): FN-organ som inryms under huvudorganet Internationella arbetsgivarorganisationen (IOE). Syftet sägs vara att "bekämpa fattigdom" samt att främja och försvara dess skapelse trepartssystemets egna fackorganisationer. 

Internationella världshandelskammaren (ICC): Grundades i Atlantic City år 1919. Aktiva i grundandet av den globala organisationen var familjen Wallenberg. Har i dag ca 6 miljoner medlemmar. Internationell hemsida.

"Israel": Privat mark som sedan 1850-talet bit för bit förvärvats via köp, stöld, utpressning, krig och folkrensning. Någon nation vid namn "Israel" existerar inte, utan enbart ett privatägt inhägnat område som det internationella syndikatet FN respekterar enligt principerna för den privata äganderätten. Det privata utökandet fortsätter framför allt via extrema insatser för kolonisering av europeiska immigranter och expansion av det som av eufemistiska skäl kallas "bosättningar". På grund av att principerna för den privata äganderätten tillämpas har därför inga internationella organ några som helst rättigheter att göra inspektioner, utkräva åtgärder, införa sanktioner, handelsblockader eller kräva utlämningsavtal etc. Förutom det strategiska geopolitiska läget, med global räckvidd, på jordens absoluta mitt, samt att "Israel" är det kärnvapentätaste området i världen, skall inte förglömmas de extremt omfattande råvarutillgångarna i form av bl.a.  guld, silver, övriga ädelmetaller, diamanter, gas, mineraler och olja. Det privatiserade områdets storlek är av omfattningen att det ryms 21 "Israel" på Sveriges yta. "Landet" saknar självfallet såväl konstitution som grundlag.

"Israel": "93% av allt land i Israel är offentligt det vill säga statens, den judiska nationella fondens (JNF) eller utvecklingsmyndighetens egendom. Israels landmyndighet (ILA) är den statliga myndighet som ansvarar för förvaltningen av denna mark som omfattar 4 820 500 hektar (19 508 000 dunamer). `Ägarskap` av fastigheter i Israel betyder vanligtvis leasingrättigheter från ILA i 49 eller 98 år.". Källa: Israel Land Authority.

Japan: Fortfarande under ockupation sedan 1945.

Jordanien: Konstruerat land. När Ibn Saud, kung för huset Saud, med bl.a. britternas hjälp drivit ut huset Hashim från dåvarande landet Hejaz, styckade Storbritannien 1924 av landområdet Transjordanien från Palestina till de fördrivna hashemiterna. Delar av Hejaz, inklusive Mecka och Medina, inkorporerades i det då pågående bygget av det privatiserade området Saudiarabien. Se karta över forna Hejaz här. Ägarna av det privatägda området "Israel" har krävt tillbaka Jordanien ända sedan avstyckningen. Se den geopolitiska situationen via tydlig  karta över Mellanöstern här.  

Justitiekanslern (JK): Verkningslös. Bör läggas ned omgående då JK:s funktion de facto inte är i överensstämmelse med den offentliga instruktionen. Webbsida här.

Justitieombudsmannen (JO): Verkningslös. Bör läggas ned omgående då JO:s funktion de facto inte är i överensstämmelse med den offentliga instruktionen. Webbsida här.

Kammarkollegiet: Här kan du se de politiska partiernas intäktsredovisningar. Bl.a. ser du det statliga partistödet.

Klimat: Kort och gott medelvärdet av väder under en viss period. Varken mer, varken mindre.

Klimatförändring: Klimatet har sedan tidernas begynnelse rört sig i cykler. Fjärtande kor och människor som äter kött har inte med någon klimatförändring att göra. Dessutom stiger värmen alltid före ökningen av halten koldioxid. Det är vad som kallas en naturlag, och det är helt normalt.

Klimatintervention: Olika tekniker som använts sedan 1940-talet i syfte att påverka klimat. Teknikerna har med åren avancerats och används främst för att blockera solljus i syfte att sänka koldioxidhalten och livsmöjligheterna för människor, djur och växter. Allt levande alltså.

Koldioxid: En naturlig s.k. växthusgas som är livsnödvändig för allt som lever. Idealiskt värde ligger på omkring 800-1200 ppm, men i dag ligger värdet på den extremt låga nivån 400 ppm. En rent ohälsosam och farligt låg nivå, som för oss märks tydligast genom missväxt och låg skördeavkastning. 

Konvergenskriterier för euron: 1. goda statsfinanser, 2. prisstabilitet, 3. låga räntor, 4. ECB-anpassad lagstiftning, 5. stabil växelkurs (ERM2). 
Kriterierna 1-4 är uppfyllda. Ej nr. 5. 

ÖVRIGA KRAV OCH ÖNSKEMÅL FRÅN ECB OCH IMF i 2012 ÅRS RAPPORT:

1. Ökad transparens Riksbanken  
2. Minskade offentliga utgifter  
3. Höjda bostadspriser  
4. Sänkta inkomstskatter  
5. Låg till måttlig löneutveckling  
6. Ökad flexibilitet gällande anställningsskyddet

Krav 1-5 är uppfyllda. Krav nr. 6 är ännu ej till fullo uppfyllt.

Koncession: En rättighet att tillskansa sig och exploatera naturresurser i ett land. Sker vanligen via korruption, krig, folkmord, folkfördrivning etc. De afrikanska länderna är typexempel. Koncessionerna löper ofta på 90 år, eller mer, och kan gälla gruvdrift, vatten, odlingsbar mark, olje- och gasutvinning, fiske, skogsavverkning, biomassodling etc. 

Konsolidering: Europeiska Unionen (EU) är en pågående sammanslagning (konsolidering) av medlemsnationerna. 

Konkurrens: Leder till monopol. Ansvarigt verk för undanröjande av konkurrens och säkerställande av monopolbildningen är Konkurrensverket.

Kunskap: Förvärvas under en hel livstid, ofta under viss möda, och blir aldrig komplett. Skall icke förväxlas med information.

Kvotflyktingar: FN-anställda väljer i flyktingläger ut ett avtalat antal tillräckligt friska (transportabla) personer för vidarebosättning i i-länder. Sverige har årligen tagit emot ett av fastställt antal kvotflyktingar sedan 1950. Antalet ligger på ca 2 200 personer/år. De svårast sjuka, svältande och döende kommer aldrig ifrån flyktinglägren.

Lagar: Instrument för de styrandes makutövning över medborgarna. 

LAMCO: Svenskt gruvsyndikat vars styrelseordförande hette Marcus Wallenberg. LAMCO startades ursprungligen av Gränges - som idkade rovdrift i Liberia. VD för Gränges var Bo Gunnar Hammarskjöld, bror till FN:s dåvarande generalsekreterare Dag Hammarskjöld.

Lidbommeri: Statrådet Carl Lidbom (SAP) stiftade mellan 3 och 4 (elastiska) lagar dagligen under svenskt 1970-tal. Lagparagraferna stiftades så att medborgare berövades alla möjligheter att få rätt mot det offentliga (se äv. Alfred Bexelius). 

Luxemburg leaks: Tiotusentals läckta dokument från revisionsfirman PwC i Luxemburg  som avslöjar avancerade upplägg för skatteflykt till Luxemburg.

Lågenergilampor: Mycket farlig produkt som ansvarskännande medborgare absolut bör undvika. Innehåller mellan 2 och 5 mg kvicksilver, vilket avges i form av gas. Lampan avger synligt ljus, cancerogent UV-ljus samt konstaterat hälsofarlig radiofrekvent strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) varnade för såväl hälsofarlig strålning som kvicksilvret redan 2010 och rekommenderar ett säkerhetsavstånd på 50 cm till nämnda ljuskällor. Bör omedelbart förbjudas.

Läkemedelsverket: Privat verk finansierat och styrt av den multinationella läkemedelsindustrin (Big Pharma) Se Riksrevisionens (anpassade) rapport RiR 2016-9 
Alternativ länk här.

LäskunnighetTack vare den lutherska kyrkans husförhör hade Sverige en befolkning med hög läskunnighet redan vid 1600-talets slut. Skrivkunnandet satte fart vid folkskolans intåg 1842, och med den en ökande allmänbildning. 

Löss: Var utrotade i Sverige, men introducerades av staten i samma veva som intåget av de multiresistenta bakterierna, TBC, m.fl. livshotande smittor. Det av staten införda förbudet av karantän och hälsoundersökningar av de massinvandrade har lett till de explosionsartade utbrotten av, i Sverige, utrotade parasiter, smittor, sjukdomar och ohyra.  

Miljöaktivister: Nästan utan undantag nyttiga idioter som av dumhet, okunskap och enfald driver agendor som gynnar finansoligarkin.

Miljöförstöring: Globala och möjligen irreparabla katastrofer som pågår framför allt i s.k. utvecklingsländer. Kort och gott förgiftning, rovdrift, nedsmutsning, utsläpp och total förstörelse. Avsändare är en samvetslös, internationellt operativ finansoligarki i avsaknad av konsekvenstänkande och med genomrutten människosyn.

Misshandel, självmord och psykiskt våld på svenska arbetsplatser: Tillåtet och accepterat i form av mobbing och trakasserier då lagstiftning helt saknas. Arbetgivare erbjuds ekonomiska lättnader och ersättningar istället för att bestraffas. Högsta frekvensen av mobbing och trakasserier, psykiskt våld, samt arbetsrelaterade självmord återfinns inom stat, kommun och landsting. Statistik saknas då ingen kodning för sjuk- och självmordsfallen existerar. Förbud mot reglering och lagstiftning mot skydd av och stöd till anställda fattades i koncensus mellan näringslivet och SAP 1906.

Ett av de få publika skräckexemplen  är t.ex. Krokomfallet (källa: 32 artiklar på Lag och Avtal ). Arbetsmiljöverket bjuder på en tandlös föreskrift i form av AFS 2015:4.

Är du i behov av stöd och hjälp rekommenderar jag att du tittar på den här filmen med advokat Michael Fischbein. Den leder dig till hur du får konkret hjälp.

Myrdahl, Alva och Gunnar: Partimaskiner (SAP), eugenister och sociala, kulturella och ekonomiska ingenjörer som skruvade ihop Sverige enligt partiets konstruerade och utopiska modell. Dessa båda omskapade allt från familjebildning till arbete, bostadsbyggande och inte minst såg de till att systemet, staten, via det nya skolsystemet kunde ta makten över alla svenska barns fostran - och hjärnor. Det nya Sverige skulle enligt modellen i framtiden enbart bestå av lydiga och felfria partimanicker enligt den framtagna standardmodellen.

Mänskliga rättigheter: En pappersprodukt som inga medborgare i världen kan åberopa i något sammanhang. 

New Public Management (NPM): Offentlig sektor styrs och kontrolleras enligt samma principer som privat sektor och med totalt fokus på rationalisering, effektivitet och produktion. Infördes av SAP med Ingvar Karlsson som statsminister efter avregleringen av finansmarknaden 1985. Implementeringen klar under Göran Perssons (SAP) tid som statsminister. I Storbritannien infördes NPM på 1980-talet av Margaret Thatcher (Tories). Kännetecknande för NPM är att medborgarna ses som kunder, konsumenter. Inte som de människor eller medborgare de de facto är. 

Non refoulement: Internationell lag fattad av det internationella syndikatet FN 1951, vilken förbjuder mottagarländerna att återsända asylsökande från alla länder oavsett skäl. Ett folkslag är undantaget och det är palestinierna. De kan inte söka asyl eller få hjälp i något land, inte heller i Sverige, och de kan inte sändas tillbaka eftersom de enligt det internationella FN-syndikatet inte har något hemland. Palestinierna omfattas heller inte av återvändanderätten.
The international community decided not to include the Palestine refugees in the mandate of the UNHCR, but to create a special agency - UNRWA. Also, they were excluded from the 1951 Refugee Convention. 
Källa: United Nations and Palestine Refugees (UNISPAL)
FN:s flyktingkonvention 1951
UNRWA: Palestine Refugees

Näringslivets världsorganisation (ICC): Den svenska avdelningen grundades 1921. Kung Carl XVI Gustaf eller kronprinsessan Victoria närvarar alltid vid ICC:s årsmöten.  Svensk hemsida.

Offentlig-privat samverkan (OPS): Leder till privata monopol där staten tar kostnader och risker och det privata tar vinsterna. Se t.ex. det nya mångmiljardkomplexet Karolinska Institutet.

Panama-dokumenten: 11,5 miljoner läckta dokument från den panamanska advokatfirman Mossack Fonseca. Dokumenten avslöjar avancerade upplägg för skatteflykt. 

Paradisläckan: 13,4 miljoner läckta filer från, i huvudsak, advokatfirman Appleby med säte på Bermuda. Dokumenten avslöjar avancerade upplägg för skatteflykt till Malta. 

Parlamentarismen: Infördes i Sverige 1917 (1921) efter förhandlingar mellan liberalen Hjalmar Branting (s), kung Gustav V Adolf och finansoligarken Marcus Wallenberg Sr. Tre gamla klasskamrater, goda vänner och släktingar.

Patientjournaler: Ej tillgängliga i Sverige.   

PISA: Värdelöst mätredskap. Nedgången av svensk skola startade redan 1962 när SAP avskaffade kunskapsskolan och införde den nya grundskolan, ett monster av social ingenjörskonst och en skapelse av Alva Myrdahl. Svensk skolas nya uppgift var att "fostra goda samhällsmedborgare". Nästa sjunkbomb var den nya läroplanen 1969. 

Petroleum: Olja. Raffinderier och petrokemiska fabriker framställer material som används för tillverkning av syntetprodukter (se nedan under syntetprodukter).

Poale Zion: Medlem i Socialistinternationalen. Världshuvudkontor i Stockholm 1917. Använde Sveriges Nationalbank för transfereringar av mångmiljonbelopp till ockupation av Palestina.

Politik: Finns ingen. Bara bakomliggande krafter med egna syften och agendor. 

Professor: Yrkestitel som förr oftast borgade för god akademisk kvalitet och hög vetenskaplig kompetens. I dag en inflationstitel som fungerar som en teaterkostym. D.v.s. bara för att du är utklädd till Kung Arhur innebär det inte att du är Kung Arhur.

Regeringsformen 1809: Maktdelning, fastställande av medborgerliga rättigheter, införandet av JO, inrättandet av självständiga domstolar och myndigheter.

Regeringsformen 1974: Socialdemokratiska arbetarepartiet och Olof Palmes verk i vilket man bl.a. avskaffade maktdelningen, politiserade rättsväsendet och fråntog svenskarna dess medborgarrätt. Carl Lidbom (SAP) spelade stor roll i utformningen av författningen. Återgång till det förhärskande maktsystem som rådde från medeltid fram till 1809.

Regioner: Indelning av världen i storregioner av det internationella syndikatet FN. Syftet är att underlätta den administrativa hanteringen när den globala regeringen till fullo är implementerad. Därav tvångsindelningarna av EU:s länder i få storregioner istället för länder med en mångfald av län, kommuner, landsting, delstater, smårepubliker, kantoner, provinser, prefekturer, landskap etc. Se även konsolidering.

Riskkapitalister: Ägnar sig främst åt investeringar inom s.k. välfärdsområden som sjuk- och tandvård, skola och omsorg. Områden vilka garanterar 100-procentiga intäkter till lägsta möjliga utgifter i och med att intäkterna utgörs av 100% skattemedel. Se även här ovan under OPS samt nedan under Svensk Offentlig Sjukvård. Har ingenting med affärer/ business att göra utan enbart av tömning av statens kassa, vilket möjliggörs av lagstiftningen i riksdagen.

Rättssamhälle: Sverige är inte ett rättssamhälle. Svenska domstolar är inte oberoende eller självständiga (se Lennart Geijer).

San Remo-konferensen 1920: Villkoren för det brittiska mandatet i Palestina etablerades.

Sveriges riksdag: Bör omedelbart läggas ned eftersom riksdagen helt saknar funktion. Den fungerar som ren och skär teater. 

Schweiz: Grundades som politiskt, ekonomiskt och militärt neutralt och oberoende bankvalv för de europeiska kungahusen samt för megabankerna vid Wien-kongressen 1815. Schweiz är en autonom fristat för avancerad skatteflykt.

Sveriges kommuner och landsting (SKL): På SKL:s hemsida Kolada kan du ta fram hur mycket partistöd som betalats ut till partierna i kommuner och landsting. På SKL:s hemsida kan du få fram många andra uppgifter, som t.ex. vad asylsjukvården kostar.

Skatteflykt: Möjlig genom att lagstiftande församling - riksdagen - röstat igenom att det skall vara möjligt att smita ifrån skatt. Ett av förslagen som röstades igenom under Göran Perssons regering (SAP) finner du i Svensk författningssamling 1995:1504  och gäller Sverige - Malta (Paradisläckan 2017-11-05). 

Social ingenjörskonst: Infördes av Rockefellerstipendiaterna Alva och Gunnar Myrdal. vilkas påverkan och inflytande var globalt. Båda innehade ledande poster inom det internationella syndikatet FN. Alva Myrdal var boss på UNESCOS huvudkontor i Geneve, där hon bl.a. samarbetade med Julian Huxley (bror till författaren Aldous Huxley).

Socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP/s): Partiet grundades 1889 och ledarskapet var kollektivt fram till 1896. Mellan 1889 och 1896 leddes SAP av Hjalmar Branting, August Palm, Fredrik Sterky, Pehr Eriksson, Carl Ludvig, Axel Danielsson och Johan M. Engström. År 1896 utsågs Claes Emil Tholin till SAP:s förste partiledare, en post han hade till 1907 då han efterträddes av Hjalmar Branting.

Partiets framväxt kan definitivt tillskrivas August Palm som under sina arbetsresor i Europa tog intryck av de motståndsrörelser som växte fram i kampen mot extrem fattigdom, slaveri, livegenskap, utnyttjande och förtryck. Palms enträgna kamp i Sverige var lång och svår, och den gav slutligen resultat. Dock kapades SAP redan i startskedet av den svenska storfinansen, kungahuset och adeln som snabbt insåg att arbetarna kunde bli farliga och därför behövde tyglas. Den liberale politikern och förmögne adelsmannen Hjalmar Branting utsågs att redan från början ingå i partiets första kollektiva ledning. En falsk koncensus kunde därmed uppstå då det s.k. etablissemanget skapade och än i dag håller greppet över de s.k. "parterna". Det handlade inte om s.k. sammanfallande intressen, utan var och är ett och samma intresse. SAP:s herrar är finansoligarkin, kungahuset och adeln. De äger det socialdemokratiska partiet.

Statens institut för rasbiologi: Klubbades igenom av Sveriges riksdag 1921. Förespråkade utrensning av människor som inte var av toppklass fysiskt och psykiskt eller hade en ren och fläckfri härstamning. Införde tvångssteriliseringar i syfte att "skydda" samhället från framtida kriminella, rasblandade, funktionshindrade och fattiga. Hjalmar Branting (SAP) var en av förespråkarna. De som skulle sålla ut agnarna från vetet i samhället var den nya yrkeskategorin socialarbetare. Mycket av tvånget lever kvar i det svenska samhället i dag då staten alltid har rätt att intervenera i människors liv.

Stay Behind: Nätverk som startades 1946 av Allen Dulles, CIA. Ledande personer i den svenska rörelsen var Håkan Sterky, Alvar Lindencrona (chef 1949-1978), Tage Erlander (SAP) och Kurt Staffan Giesecke (chef 1978-1990). Nätverket är tämligen säkert fortfarande aktivt. 

Stiftelser: Företag, utbildningsinstitutioner m.fl. inrättas som stiftelser i syfte att bl.a. undkomma beskattning, insyn och granskning. Det som behövs är att stiftelsen utformas i enlighet med reglerna gällande ändamålskravet. Kapitalinkomster är helt skattebefriade. Se Skatteverkets information här.

Stockholms Fredskonferens: Sammankomst av världens socialister i Stockholm år 1917 då Hjalmar Branting (SAP) tillsammans med sionisterna, Poale Zion, skrev på Stockholms Fredsmanifest vars syfte var pådrivande för koloniseringen av Palestina och utrotandet av ursprungsbefolkningen, araberna. Manifestet skrevs som påtryckning för utfärdandet av den ökända Balfourdeklarationen den 2 november 1917.

Stor-Israel: Bilden till vänster. Karta över Mellanöstern till höger, som jämförelse.Svensk offentlig sjukvård: Den ekonomiska och personella dräneringen av resurser har pågått sedan SAP, med Ingvar Karlsson som statsminister, år 1985 avreglerade finansmarknaden och därefter successivt införde NPM. Ruinerna är i dag ett faktum. Syftet med dräneringen har varit och är att svensk sjukvård skall fasas över helt i privata händer och intäkterna garanteras till 100% via skattebetalarna och via privata sjukförsäkringar. 

Svensk neutralitet: Bestämdes på Wienkongressen 1815.


Svenska myndigheter, verk och statliga bolag: Inrättade i syfte att skydda det offentliga från medborgarna. Svenskar har inga möjligheter att hävda sin rätt gentemot myndigheter.

Svenska regeringens diarium: Ej tillgängligt.

Svenska regeringskansliets arkiv: Ej tillgängligt.

Svenska universitet: Urvattnade privatpolitiserade institutioner som går ut på att hålla nere arbetslöshetssiffrorna samt att ösa pengar över teknologiska uppfinnaravdelningar vars resultat enbart gagnar näringslivet. Systemet innebär blodiga kamper om pengar, status och titlar. Vetenskap och kvalitet är förtryckta storheter och studenterna är de stora förlorarna - förutom samhället och mänskligheten i stort.

Svenskt styre: Korporativt, utomparlamentariskt.

Sverker Åström: Svensk ämbetsman, FN-ambassadör, kabinettssekreterare m.m. Den som år 1968 i FN:s generalförsamling framlade resolutionen om att FN skulle bli ledande i globala miljöfrågor samt anordna en miljökonferens. Resolutionen antogs och den första FN-konferensen hölls av finansoligarken och generalsekreteraren Maurice Strong och Olof Palme (s) i Stockholm 1972. Se ovan. Initiativtagare till resolutionen var bl.a. Inga Thorsson (s).

Syntetprodukter: Baserade på petroleum, d.v.s. olja. Avger giftiga ämnen. Ingår i allt från mediciner, till mat, kläder, möbler, skor, målarfärg, drivmedel, byggmaterial, lösningsmedel, leksaker, hudvårdsprodukter, bilar- kort sagt majoriteten av allt som finns i ett hem och mycket av det du stoppar i munnen. Resursuttömmande, giftigt, och obotligt miljöförstörande både vid tillverkning och användning. Produkterna är polymera - omöjliga att bryta ned. 

Teknokrati: Styrelseskick med makthavare som bedriver politik utan att vara folkvalda. 

Textilåtervinning: Ytterligare en materialtyp medborgarna skall tillhandahålla näringslivet  gratis.

Tillväxtanalys: På TA:s statistiksida kan du ta fram information om antalet konkurser, nystartade företag etc.

Tjänstemannaansvar: Togs bort av SAP i regeringsformen 1974. Innebörden är att politiker och tjänstemän är immuna mot granskning, utredning, åtal och bestraffning. Maktmissbruk, översitteri och felaktig behandling av medborgare är tillåtet i Sverige. Se även JK , JO och Alfred Bexelius.

Trepartssystemet/trojkan: Skapades av politikerna och finansoligarkin 1906 i syfte att kunna bibehålla den totala makten men få det att se ut som ett demokratiskt maktdelningssystem.

Triagepolitik

Tvångssteriliseringar: Infördes i Sverige enligt riksdagsbeslut 1934. Per Albin Hansson (SAP) var statsminister. Godtycklig stympning av bl.a. hörsel- och synskadade, blinda, döva, halta, rasblandade, kriminella, puckelryggiga, homosexuella, samer, psykiskt funktionshindrade och personer som utifrån släkt och föräldrars aktiviteter ansågs "predestinerade" för t.ex. kriminalitet, promiskuitet och fattigdom. Lagen om tvångsstympningar tillämpades ända till 1975, och upphävdes 1976.

Tyskland: Fortfarande under ockupation sedan 1945. Tysklands industri fungerar som "money-maker" åt finansoligarkin samt för att underhålla EU-expansionen.

Valfrihet: En chimär. Du kan enbart välja mellan sådant som redan är utvalt åt dig, oavsett om det gäller, skola, sjukvård,omsorg, politiker, varor eller tjänster.  

Världsbanken: Startades 1944 under namnet International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) med 51% privat kapital via banksyndikat. Grundbeloppet uppgick till  10 miljarder US dollar. Dokument här.

World Economic Forum: Global ekonomisk "tänktank" grundad av Klaus Schwab 1971 i Geneve, Schweiz. Ett internationellt organ för finansoligarkin som en gång om år i 46 år mötts i Davos. Drivkraft och mål är att uppnå global offentlig-privat samverkan (se OPS). Det grandiosa och publika mottot är att formumets mål är att förbättra tillståndet i världen och att utrota fattigdom. Forumet har ofta affischnamn i form av globala kändisar och "gudomligheter" som påve Franciskus för att framstå som globala skyddsänglar som värnar om oss alla. Webbsida här.

Yttrande- och åsiktsförbud: Global lagstiftning som förbjuder alla ifrågasättanden eller motsäganden av det som skall ses som global sanning. I ett flertal europeiska länder är vissa ord helt förbjudna att använda i tal och skrift. Straffsatserna är hårdare än för krigsbrott, etnisk rensning, folkrättsbrott etc. Dödsstraff förekommer, men livstids fängelse och livstida förvisning är högfrekventa straff framför allt i Europa.

Yttrandefrihet: En chimär. Pappersprodukt som är fullständigt omgärdad med mängder av begränsande tilläggslagstiftningar. Se ovan.

Zionism: Ett konstruerat maktmedel för (huvudsakligen den europeiska, eurasiska) koloniseringen av Palestina och den etniska rensningen av dess ursprungsbefolkning, araberna. 

Zionism i Sverige: Se doktorsavhandlingen Zionism in Sweden, its beginnings until the end of World War 1, av den svensk-amerikanske rabbinen Morton Herman Narrowe. Jewish theological seminary of America, New York (1990). 5 exemplar i Sverige: Kungliga Biblioteket, Libris. 

Återvinning: Olof Palme (SAP) lagstiftade om gratis material till industrin efter den stora FN-konferensen med Maurice Strong i Stockholm 1972. Ett flertal remissinstanser, bl.a. Pris- och kartellnämnden, protesterade mot systemet eftersom medborgarna ständigt skulle tvingas betala dels för produkterna, dels för det kommunala insamlingsmonopolet av återvunnet material via skattsedeln. Pris- och kartellnämnden ansåg att medborgarna skulle kompenseras för råvarorna och att utrymmen för materialet skulle anordnas. Inget av det skedde någonsin då remissinstanser såväl förr som nu enbart tas i beaktande då det gagnar lagstiftarna.


Regeringens proposition om återvinning och omhändertagande av avfall, 1975:32