fredag 9 mars 2018

Hat, censur och hårda straff

.
Istället för att läsa, titta och lyssna på all hatisk mediepropaganda om Vladimir Putin och Donald Trump rekommenderar jag dig att läsa nedanstående istället. Det bör ge dig en tydlig bild av vart det svenska samhället befinner sig i dag. Åsiktsförtrycket och -förföljelsen kommer inte att minska utan kommer tvärtom, med hjälp av lagstöd, enbart att eskalera. En trösterik tanke är att de som med statlig och/eller privat finansiering ägnar sig åt ovan nämnda förtryck, d.v.s. angivare, av vanliga medborgare brukar vara dem som "åtgärdas" först när det totalitära repressaliesamhället är etablerat. Det har historien visat många gånger förr, och det lär inte bli någon skillnad denna gång.

Var medveten om en sak: vägen är utstakad, och det är upp till var och en att förstå att det inte är den väg vi skall gå.

"Beslut om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen
Syftet med detta rambeslut är att se till att vissa allvarliga uttryck för rasism och främlingsfientlighet beläggs med effektiva, proportionella och avskräckande påföljder i hela Europeiska unionen (EU). Det syftar vidare till att förbättra och stimulera det rättsliga samarbetet på området.
RÄTTSAKT 
Rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om bekämpande av vissa former och uttryck för rasism och främlingsfientlighet med hjälp av straffrättslig lagstiftning 
SAMMANFATTNING 
Enligt förslaget, som är en uppföljning av den gemensamma åtgärden 96/443/RIF, sörjer detta rambeslut för en tillnärmning av EU-ländernas lagar och författningar avseende brott som rör vissa uttryck för rasism och främlingsfientlighet. Vissa allvarliga uttryck för rasism och främlingsfientlighet ska utgöra brott i samtliga EU-länder och beläggas med effektiva, proportionella och avskräckande påföljder
Hatpropaganda 
Vissa handlingar ska vara straffbara. Det gäller bland annat följande:
  • Offentlig uppmaning till våld eller hat som är riktad mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp, grundad på ras, hudfärg, härkomst, religion eller övertygelse, etniskt eller nationellt ursprung.
  • Ovan nämnda brott när det utförs genom offentlig spridning eller distribution av skrifter, bilder eller annat material.
  • Offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt definitionen i stadgan för Internationella brottmålsdomstolen (artiklarna 6, 7 och 8) och brott som definieras i artikel 6 i Internationella militärtribunalens stadga, om gärningen begås på ett sådant sätt att den är ägnad att uppmana till våld eller hat gentemot en sådan grupp eller en medlem av en sådan grupp. 
Även anstiftan till, avsiktligt deltagande i eller medhjälp till att begå sådana gärningar som nämns ovan är straffbart. 
Med avseende på dessa angivna brott ska EU-länderna införa följande:
  • Effektiva, proportionella och avskräckande påföljder.
  • Straffbestämmelser som minst uppgår till minst ett års fängelse. 
Med avseende på juridiska personer, ska påföljderna vara effektiva, proportionella och avskräckande och utgöras av bötesstraff eller administrativa avgifter. Juridiska personer kan dessutom straffas enligt följande: 
  • fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd,
  • tillfälligt eller permanent näringsförbud,
  • placering under rättslig övervakning,
  • rättsligt beslut om avveckling av verksamheten. 
Inledande av utredningar eller rättsliga åtgärder mot rasistiska och främlingsfientliga brott får inte vara beroende av en anmälan eller anklagelse från ett offer för gärningarna. 
Hatbrott 
Under alla omständigheter ska rasistiska och främlingsfientliga motiv betraktas som en försvårande omständighet eller alternativt att domstolarna ska ha befogenhet att ta sådana motiv i beaktande vid fastställande av de sanktioner som ska tillämpas.  ".

Ansvariga kommissionärer:

Věra Jourová
Andrus Ansip
Julian King
     
Europe will show no tolerance whatsoever for those who abuse our fundamental constitutional freedoms - such as the freedom of expression - to advocate hate speech, hate crime and deny such historical events as the Holocaust.     
          Věra Jourová speech 2015-05-05: Combating Anti-semitism a defining moment for Europe


Kommissionens samlingssida: Illegal content on online platforms

Kommissionen 2018-01-09: Code of Conduct on countering illegal hate speech online

Kommissionen 2018-01-08: Removing illegal content online: Commission calls for more efforts and faster progress from all sidesRegeringen 2017-01-04: Samlat grepp mot rasism och hatbrott – Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrottKommissionen 1996-07-15: 96/443/JHA: Joint Action of 15 July 1996 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, concerning action to combat racism and xenophobiaInga kommentarer:

Skicka en kommentar